Free shipping on orders above €500 in NL   Powered by women   31k+ followers on Instagram

Go to account settings

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst
: een overeenkomst waarbij de consument producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;


Aflevering
: de feitelijke aanbieding van de gekochte zaken en/of de overeengekomen producten aan de afnemer;


Afnemer
: de koper/opdrachtgever of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

Bedenktijd
: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;


Consument
: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;


Dag
: kalenderdag;


Digitale inhoud
: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;


Duurzame gegevensdrager
: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;


Herroepingsrecht
: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;


Ondernemer
: T.I.T.S. B.V.;


Oplevering
: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen zaken en/of het werk;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;


Techniek voor communicatie op afstand
: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Zakelijke afnemer
: de afnemer die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer
: T.I.T.S. B.V.

Kantoor en bezoekadres: Pilotenstraat 18C, 1059 CJ Amsterdam

Telefoonnummer: 020 6123 292

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 62331949

BTW identificatienummer: NL 854771864B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en zakelijke afnemer.  

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zal de ondernemer aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien.

3. De ondernemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en wijzigingen zonder kennisgeving aan de zakelijke afnemer door te voeren.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de zakelijke afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de zakelijke afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de zakelijke afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de zakelijke afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de zakelijke afnemer de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de zakelijke afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de zakelijke afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan de zakelijke afnemer de volgende informatie, ter beschikking stellen:
- het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de afnemer met klachten terecht kan;
- de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; en
- voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

Artikel 6 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Indien geen specifieke levertijd is overeengekomen, dan geldt een levertijd van 30 dagen.

4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen de overeengekomen levertijd of 30 dagen uitvoeren.

5. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de ondernemer een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Indien de ondernemer alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.

6. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

7. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is de ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten ter zake verliest.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 8 – Intellectueel eigendom

1. De ondernemer behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectuele eigendom voor op onder andere al dan niet bij de offerte, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.

2. Het is afnemer niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door ondernemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te wijzigen.

3. Het is afnemer verboden materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de ondernemer.

Artikel 9 – De offerte

1. Alle offertes zijn gedurende 18 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens. De afnemer is verplicht de ondernemer te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. 

2. In de offerte zal uitdrukkelijk een volledige omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden worden opgenomen, alsmede de totale (koop)prijs en de levertijd en zullen de risico’s voor beide partijen worden aangeven.

3. De offerte vermeldt de betalingscondities.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

1. De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte zaken zolang de afnemer de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde niet volledig aan de ondernemer heeft voldaan.

2. De ondernemer is gerechtigd in geval aan de afnemer surseance van betaling is verleend, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Zekerheidstelling bij zakelijke afnemers

Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is de ondernemer gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.

Schadevergoeding bij zakelijke afnemers

De ondernemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke.

Artikel 11 - De opslag van zaken

1. Ingeval de overeengekomen zaken na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering, zal de ondernemer binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De ondernemer is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere aantoonbare schade en redelijke kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

2. Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal de ondernemer:
- nakoming van de overeenkomst vorderen, opslagkosten, eventueel verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen;
- dan wel eerst de zaken 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden;
- indien de te leveren zaken daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen als bedoeld in artikel 14. Indien de ondernemer de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen.

3. In geval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft de ondernemer de keuze te handelen als in lid 2 voorzien.

4. Indien de zaken door de afnemer zijn betaald, zal de ondernemer de zaken maximaal drie maanden in opslag houden, waarbij aan de afnemer redelijke interne of externe opslagkosten in rekening worden gebracht, gelet op onder meer de verkoopwaarde van de zaken en de duur van de opslagperiode, tenzij anders overeengekomen.

5. Gaat de afnemer na verloop van drie maanden nog niet over tot afname van de zaken, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd als bedoeld in artikel 14, waarbij in redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten door de ondernemer in rekening mogen worden gebracht. Alvorens de ondernemer hiertoe mag overgaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk of elektronisch aan de afnemer mede te delen. 

Artikel 12 - Het vervoer en de beschadiging bij aflevering

1. In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte zaken door de ondernemer, die het risico van beschadiging en verlies draagt. Worden de gekochte zaken door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is de ondernemer gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering.

2. Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Uiterlijk waarneembare beschadigingen moeten binnen twee werkdagen na aflevering bij de ondernemer worden gemeld.

Artikel 13 - De betaling

1. Elke overeenkomst van koop en verkoop, geschiedt onder de algemene conditie: betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling betekent bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening.

2. De ondernemer die een levering ter uitvoering van een overeenkomst van koop en verkoop in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.

3. Indien de afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij de afnemer op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.

4. De ondernemer is na verloop van de in lid 3 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten tot ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van €35 voor rekening van de afnemer.

5. Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering als genoemd in lid 3 nog steeds niet is betaald, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling genoemd in lid 3 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Opschorten betalingsverplichting bij koop

6. De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. De in lid 4 genoemde invorderingsmogelijkheid is hierop niet van toepassing. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 14 - De annulering

1. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering of een deel ervan indien het een deellevering betreft kan plaatsvinden.

2. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Artikel 15 - Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht

1. Indien nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

2. Indien nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om de overeenkomst alsnog geheel respectievelijk gedeeltelijk uit te voeren. Partijen treden hiertoe in overleg. Komen partijen niet tot overeenstemming dan hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk gedeeltelijk te ontbinden tegen vergoeding aan de wederpartij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

Artikel 16 - Conformiteit en garantie

1. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.

2. De ondernemer verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de afnemer garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan de ondernemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:
- tot zes maanden na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer;
- één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/2 gedeelte voor rekening van de ondernemer.

3. Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.

4. De vracht - en voorrijkosten in het geval van een garantie op basis van dit artikel worden vergoed tot een maximum van een bedrag van 50% van de koopprijs van de betreffende goederen.

5. De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.

6. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.

7. De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.

8. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

Onverlet zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, is de ondernemer niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die de ondernemer niet kende noch behoorde te kennen.

Artikel 18 - Nederlands recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

 

Get the boop scoop!

Don’t worry, we won’t spam

Your Cart — 0

You cart is currently empty

Inloggen

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »